Pages Menu
Sporting Sittard '13

Boss Park

Categories Menu

Bestuursregelement

wettelijke verplichtingen tav schenken alcohol in de kantine

Betreffende de inrichting: Sportpark Bosspark kantine Sporting Sittard ‘13 Bachstraat 39 6137RX Sittard Inleiding: Het is voor sportverenigingen met een kantine in eigen beheer een wettelijke verplichting om het verantwoord verstrekken van alcoholhoudende dranken te waarborgen. Daarnaast zijn er in het bestuursreglement bepalingen opgenomen betreffende paracommercie. Hierin leggen sportverenigingen en hun bonden afspraken vast waarmee men oneerlijke concurrentie met de reguliere horeca tegengaat. Tot slot laten sportverenigingen, vooral met de huis- en gedragsregels uit het bestuursreglement, zien dat verantwoord alcoholgebruik serieus genomen moet worden.

Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

a) Alcoholhoudende dranken Alle dranken met meer dan 0,5% alcohol: – zwakalcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol - sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer.

b) Sociale Hygiëne Met sociale hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige accommodaties gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de accommodatie kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven. Verder houdt sociale hygiëne kennis in van de Drank- en horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

c) Leidinggevenden Het bestuur heeft verschillende personen aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, dient te beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne, voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staat als zodanig vermeld op de vergunning van de accommodatie. Zij kan de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in de accommodatie.

d) Barvrijwilliger Een barvrijwilliger is een vrijwilliger die – op tijden dat er alcohol wordt verstrekt – de barwerkzaamheden in de accommodatie uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 6 van dit bestuursreglement.

Artikel 2 Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking dienen de volgende wettelijke bepalingen te worden nageleefd:

1.    Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.

2.    Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.

3.    De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.

4.    Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of · zedelijkheid.

5.    Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen.

6.    Het is verboden personen toe te laten in de accommodatie die dronken zijn of onder invloed zijn van andere · psychotrope stoffen.

7.    De dagen en tijdstippen waarop alcoholhoudende drank wordt verstrekt en de geldende leeftijdsgrenzen of · leeftijdsgrens worden duidelijk zichtbaar en goed leesbaar in de accommodatie aangegeven.

Artikel 3 Vaststellen en wijzigen

1.    Het bestuur legt dit bestuursreglement voor aan de Algemene Ledenvergadering, dan wel – indien deze · bevoegdheid bij het bestuur ligt – stelt het bestuursreglement vast.  Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.

2.    Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe Drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank- en horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven · Drank- en horecavergunning.

3.    Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.

4.    Indien een bestuursreglement is vastgesteld zónder de concrete noodzaak een nieuwe drank- en · horecavergunning aan te vragen, dan wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente.

Paragraaf 2 Sociaal Hygiënische bepalingen Artikel 4 Openingstijden en schenktijden

1.    De openingstijden van de kantine zijn:·

Zondag                 10.00 – 19.30 uur.

Maandag              18.00 – 21.00 uur.

Dinsdag                19.00 – 24.00 uur.

Woensdag            18.00 – 21.00 uur.

Donderdag            19.00 – 24.00 uur.

Vrijdag                  19.00 – 24.00 uur

Zaterdag               09.00 – 21.00 uur.

2.    Op de volgende tijdstippen wordt alcohol geschonken:

Zondag                 10.00 – 19.30 uur.

Maandag              18.00 – 21.00 uur.

Dinsdag                19.00 – 24.00 uur.

Woensdag            18.00 – 21.00 uur.

Donderdag            19.00 – 24.00 uur.

Vrijdag                  19.00 – 24.00 uur

Zaterdag               09.00 – 21.00 uur.

Wanneer er wedstrijden op een ander tijdstip worden ingelast of wanneer er activiteiten worden georganiseerd kan van bovenstaande openingstijden en tijdstippen afgeweken worden. Artikel 5 Aanwezigheid Op de momenten dat in de inrichting alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne, ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.

Artikel 6 Kwalificatienormen en Instructie ‘barvrijwilliger’

1.    Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld.

Barvrijwilligers:

a.    Zijn tenminste 18 jaar oud;

b.    Hebben een instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd;

c.    Staan als zodanig bij de organisatie geregistreerd op een lijst.

d.    Zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).

2.    Een instructie verantwoord alcoholschenken voor barvrijwilligers is gegeven door ter zake  deskundige en de toets wordt afgenomen van de site noc-nsf

Artikel 7 Huis- en gedragsregels

1.    Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drank te gebruiken in de accommodatie.

2.    Het is niet toegestaan om de alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de kantine en bestuurskamer.

3.    Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

4.    Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

5.    Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 2) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.

6.    Er worden geen prijsacties georganiseerd die het gebruik van alcohol stimuleren

7.    Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot.

Artikel 8 Voorlichting

1.    Dit reglement en de lijst van geïnstrueerde barvrijwilligers (artikel 6) worden in de accommodatie opgehangen.

2.    Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik.

3.    Het bestuur onderschrijft de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken.

Paragraaf 3 Paracommercie bepalingen Artikel 9 Toegelaten horeca-activiteiten

1.    Met in achtneming van de bepalingen in lid 2, 3 en 4 zullen de horeca-activiteiten worden uitgeoefend.

2.    Er zullen geen horeca-activiteiten plaatsvinden ten behoeve van gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden of  deelnemers aan de activiteiten.

3.    De horeca-activiteiten vinden alleen plaats ten behoeve van personen die in de ruimste zin van het woord deelnemen aan de activiteiten van de organisatie, met inachtneming van het bepaalde in lid 4.

4.    Het uitoefenen van horeca-activiteiten ten aanzien van niet-leden of personen die deelnemen aan de activiteiten vindt uitsluiten plaats in een periode van één uur voor en na de activiteit.

5.    Wanneer de activiteiten niet binnen de eerder genoemde doelstellingen vallen, zullen het clubhuis en/of de inventaris niet aan derden worden verhuurd of ter beschikking gesteld.

6.    Door de organisaties mag geen reclame worden gemaakt voor andere horeca-activiteiten dan voor de binnen de doelstelling van de organisatie vallen, alsmede zijn toegelaten en omschreven in dit artikel.

Artikel 10 Handhaving

1.    Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de accommodatie. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement.

2.    Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht aan het bestuur.

Datum:  december 2014

Plaats : Sittard

Het bestuur Sporting Sittard’13

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots.

JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.